четвъртък, 5 ноември 2020

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Бързина от бъдещето”

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“или „Общи условия“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Леново България“ ЕООД (наричано по-долу „Организатор“), с ЕИК 203102980 и адрес: гр. София, п.к. 1756, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 1, етаж 6.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

2.1. Играта се организира и се провежда на лендинг страницата на Организатора на адрес www.motog.bg

2.2.Официалните правила са достъпни на посочената интернет страница. Допълнителна информация може да бъде получена на email: promo@symmetric.bg

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Играта ще се проведе в периода от 06.11.2020 г. до 13.12.2020 г.

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

  • Закупило на територията на Република България смарт телефон GSM Motorola G Series, модел: moto g 5G plus, moto g9 play, moto g9 plus, moto g9 power, moto G8 power, moto G8 power lite и moto g 5G.
  • Попълнило регистрационната форма за участие на лендинг страницата по т.2.1.,
  • регистрирало е уникалния номер на закупения телефон IMEI /International Mobile Station Equipment Identity/.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имена /лично име и фамилия/, телефон за връзка и e-mail, IMEI. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави и адрес за получаване на награда.

5.2. С участието си в Играта е всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1. При регистрацията в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите еднократно с регистрирания от него IMEI на телефона, който е закупил в периода на провеждане на Играта. IMEI номер, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация.  

5.5. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 52 броя, както следва:

  • Безжични слушалки – 10 бр.
  • Преносима wireless колона – 1 бр.  
  • Тениска Ducati DC Power – общо 15 бр. (по 5 броя от размери S,M,L).
  • Часовник Ducati Race – 2 бр.
  • Колекционерски мини мотор Ducati, Pangiale V4 -12 бр.
  • Шапка Ducati Corse- 12 бр.

6.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

7.1. След приключване на Играта и в срок до 10 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:

Определяне на 10 победители за награда Безжични слушалки

Определяне на 1 победител за награда Преносима wireless колона

Определяне на 15 победители за награда Тениска Ducati DC Power

Определяне на 2 победители за награда Часовник Ducati Race

Определяне на 12 победители за награда Колекционерски мини мотор Ducati, Pangiale V4

Определяне на 12 победители за награда Шапка Ducati Corse

7.3. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в срок до 10 работни дни считано от датата на приключване на играта.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

7.5. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

7.6. Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА.

8.1. Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон, който му е бил издаден при покупката на телефона и който Победителя е регистрирал за участие в Играта. Наградата за Победител се връчва лично като същата се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на адрес за получаване на наградата.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

8.3. При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда за която това изискване е приложимо.

8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

8.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилия Участник ще може да ползва тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2020 г. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез лендинг страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1. където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Леново България ЕООД, както и техни подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените предметни награди, когато е приложимо). Победители, спечелили награда на стойност над 100 лева, предоставят на Организатора своите три имена, ЕГН и постоянен адрес, необходими за изпълнение на задълженията му по т. 8.5.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за три имена и ЕГН на лицето, спечелило предметна награда на стойност над 100 лева, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява 10 години съгласно данъчното законодателство.

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства.

11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

12.1. Настоящите Правила са достъпни на лендинг страницата на Организатора www.motog.bg за периода на провеждане на Играта.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 06.11.2020 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Folge uns