понеделник, 4 май 2020

Официални правила за игра в социалните мрежи от Motorola Bulgaria

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Организаторът на играта е “Моторола България” със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, ул. Лъчезар Станчев 5 SBT сгр.А София 1756.

2. РЕГИОН И ПЕРИОД  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта ще бъде активна в периода от 04.05.2020 г. до 10.06.2020 г.

2.2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България, с изключение на служителите на „Моторола България ЕООД”.

3.2. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой законен родител/настойник.

3.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Играта се организира в социалните профили на Motorola. За да се включи в играта участникът трябва да се регистрира за участие в периода 04.05.2020 г. – 10.06.2020 г.

5. НАГРАДА

5.1. Наградата, предоставена от Организатора, е смартфон motorola edge.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

6.1. Печелившият участник ще бъде обявен на 12.06.2020 г. на нашия уебсайт- https://www.motorola.com/bg/ .

6.2. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в т.4

6.3. Наградата може да бъде получена само лично или от законен представител на печелившия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако последният удостовери писмено, че друг човек ще вземе наградата му.

6.4. В случай, че печелившият не се свърже с Организаторите в 5-дневен срок след края на Играта, той губи правото си за получаване на наградата. Организаторите по своя свободна преценка могат, но не са длъжни, да предоставят наградата на резервен изтеглен на томболен принцип участник. Името на резервния печеливш не се оповестява публично, докато той не стане официален претендент за награда.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от Печелившия участник адрес.

8. СПОРОВЕ

8.1 В случай на спорове относно валидността на някоя регистрация, решението на Организатора е окончателно.

8.2. С участието си в тази игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия в настоящите правила.

8.3 Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в играта, ще се решават чрез преговори, а в краен случай при невъзможност за постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С участието си в играта, печелившият участник изрично се съгласява, личните му данни да бъдат използвани единствено и само за целите на доставка на наградата.

9.2. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на печелившия в настоящата игра и всякакви други данни, считани за необходими.

9.3. На участниците в играта са гарантирани правата, предвидени в Закон No677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни. Този закон дава на въпросните лица правото на информиране, право на достъп до данни, право на интервенцията на данните и право на възражение.

9.4. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.

9.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.

9.6. Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com.

Folge uns